تهاجم منافقین به اسلام آباد غرب (فروغ جاویدان)

تاریخ و زمان ارسال : 1397-12-20 20:48

تهاجم منافقین به اسلام آباد غرب (فروغ جاویدان)

شناسنامه عملیات
تاریخ عملیات
1367/05/04 
فرماندهی
سازمان مجاهدین خلق 
سازمان رزم
کلیه نیروهای سازمان مجاهدین خلق ( منافقین) 
سطح نبرد
حملات دشمن 
جبهه نبرد
قصرشیرین - سرپل ذهاب - گیلان غرب 
 
شرح مختصر نبرد:
نتایج: تصرف اسلام آباد غرب و حرکت به سمت کرمانشاه- برخورد با نیروهای احتیاط در تنگه پاطاق و تنگه چهارزبر و توقف هجوم- این هجوم با شکل گیری پاتک نیروهای مسلح، منجر به قلع و قمع نیروهای مهاجم و بازگشت آنان به داخل خاک عراق و بجای گذاردن تلفات و اسرای بسیار شد. پاتک نیروهای مسلح ایران، به نام نبرد «مرصاد» در تاریخ ثبت شده است. همچنین پس از پایان پاتک موفق و نابودی مهاجمان؛ تنگه چهارزبر، به عنوان «تنگه مرصاد» در ادبیات دفاع مقدس نام گرفت.
 
منبع:
1- ماهنامه نگین، شماره41، تهاجم منافقین به مهران(عملیات چلچراغ)
2- پایان نامه کارشناسی ارشد، محمد رضا شبانی، 1379، تهاجم منافقین به اسلام آباد غرب (فروغ جاویدان)
3- ماهنامه نگین، شماره17، تهاجم منافقین به اسلام آباد غرب (فروغ جاویدان)
4- مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس.نسخه قابل چاپ
login