مجموعه روایتگری مناطق عملیاتی جنوب

با روایتگری حاج حسین یکتا و راویان بزرگوار دیگر