نصر 3

این عملیات در منطقه تنگاب (قصر شیرین - سرپل ذهاب - گیلان غرب) توسط ارتش اجرا گردید...

عاشورا 3

این عملیات در منطقه ارتفاعات شمال فکه (یبیس) توسط سپاه اجرا گردید...

عاشورا 2

این عملیات در منطقه ارتفاعات چنگوله (چنگوله-مهران) توسط سپاه اجرا گردید...

قدس 5

قدس5 آخرین عملیات از سلسله عملیات قدس است که با هدف تکمیل اهداف عملیات‌های قدس1 و 2 طراحی شد...

چنگوله 1

این عملیات در منطقه جنوب چنگوله-بگسایه (باق سای) عراق توسط سپاه اجرا گردید...

قدس 4

در این محور باید 5 کمین (داخل برکه سیسون) و 4 پاسگاه در دریاچه ام‌النعاج به تصرف نیروهای خودی در می‌آمد...

ارتفاع گیسکه

این عملیات در منطقه ارتفاعات گسیکه (نفت شهر-سومار) توسط ارتش اجرا گردید...

شرهانی

این عملیات در منطقه شرهانی (دهلران-موسیان) توسط ارتش اجرا گردید...

ظفر 4 (سومار)

این عملیات در منطقه سومار-امیان تنگ (نفت شهر-سومار) توسط ارتش اجرا گردید...

login