میانکوه

این عملیات در منطقه ارتفاعات میانکوه (مهران) توسط سپاه اجرا گردید...

عاشورا

سراسر منطقه عملیاتی پوشیده از شیارها و پستی و بلندی‌های بسیاری است که پراکندگی آنها شکل پیچیده‌ای به منطقه می‌دهد...

بدر

عملیات بدر در 20 اسفند 1363 در شرایطی اجرا شد که ایران به شدت به یک عملیات پیروز و سرنوشت‌ساز نیاز داشت...

login