دومین همایش سراسری پیشران ها و تهدیدات فراروی انقلاب اسلامی در گام دوم

معرفی همایش
محورهای همایش
اهداف برگزاری
فرمت ارسال مقاله
راهنمای نویسندگان

دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (علیه السلام)

دانشکده علوم انسانی و قدرت نرم 

 

 

مجوز ورود  به وبینارهای تخصصی همایش به شرکت کنندگانی داده می شود که از طریق دبیرخانه همایش ثبت نام نموده باشند.

جهت ورود به پنل ها از لینک های زیر استفاده کنید.

زمان فعال شدن پنل ها و ارئه مقال ها ساعت 11 روز یک شنبه 1400/12/15

محور اقتصادی

محور دفاعی امنیتی

محور اجتماعی

محور فرهنگی

حامیان همایش
پوستر های همایش

پیشران ها و تهدیدات فرهنگی
پیشران ها و تهدیدات اجتماعی
پیشران ها و تهدیدات اقتصادی
پیشران ها و تهدیدات علوم و فناوری
پیشران ها و تهدیدات سیاسی
پیشران ها و تهدیدات دفاعی- امنیتی

 

جهت ورود به پنل ها از لینک های زیر استفاده کنید.

زمان فعال شدن پنل ها و ارئه مقال ها ساعت 11 روز یک شنبه 1400/12/15

محور اقتصادی

محور دفاعی امنیتی

محور اجتماعی

محور فرهنگی

دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (علیه السلام)

دانشکده علوم انسانی و قدرت نرم 

 

 

مجوز ورود  به وبینارهای تخصصی همایش به شرکت کنندگانی داده می شود که از طریق دبیرخانه همایش ثبت نام نموده باشند.

جهت ورود به پنل ها از لینک های زیر استفاده کنید.

زمان فعال شدن پنل ها و ارئه مقال ها ساعت 11 روز یک شنبه 1400/12/15

محور اقتصادی

محور دفاعی امنیتی

محور اجتماعی

محور فرهنگی

login