12-11-1402 04:27

ارتقا سطح کیفی آموزش های مهارتی از اهداف قرارگاه است

سردار زاده کمند گفت: از بیش از یک میلیون و چهارصد هزار نفر جوانی که در ۶ سال گذشته وارد خدمت مقدس سربازی شده اند ۷۵۰ هزار نفر مهارت تخصصی و عمومی را

login