امنیت در شبکه های حسگر بی سیم

جهت تهیه کتاب می توانید با شماره 77104834 داخلی 159 ( معاونت دانش و پژوهش - مؤسسه چاپ و نشر دانشگاه) تماس بگیرید.

8 تیر 1400, 15:11
بازگشت login