بانی بنوک

نیروهای سپاه مریوان شبانه به این منطقه وارد شده و پادگان بانی بنوک در شمال شرقی سیدصادق را محاصره کردند...

امام علی (ع) (تپه های الله اکبر)

در تاریخ‌ 31/2/1360 عملیاتی‌ با نام‌ امام‌ علی (ع) در شمال‌ کرخه‌ و غرب‌ سوسنگرد اجرا شد...

امام مهدی (عج) (عنکوش)

روستای عنکوش در دامنه ارتفاع ابوصلیبی خات و در جنوب روستای زعن قرار دارد...

تپه های مدن (شیخ فضل الله نوری)

قبل از جنگ در میدان تیر آبادان دو عارضه با ارتفاع چند متری از سطح مناطق مجاور ایجاد شده بود...

بازی دراز 1

ارتفاعات صعب‌العبور بازی‌دراز با قله‌های بلند و شیب‌های تند و بریدگی‌های ممتد از اهمیت ویژه‌ای در منطقه مرزی استان کرمانشاه برخوردار است...

امام مهدی (عج) (زعن)

برای ایجاد سرپل و توسعه آن در مقابل شهر شوش و پاکسازی روستاهای زغن و شلیبه طرحی تهیه و آماده اجرا شد...

لانون و آسون

لانون و آسون از ارتفاعات مرزی عراق اند این ارتفاعات در جنوب غربی مریوان و در غرب ارتفاعات مرزی دالانی و کمانجر واقع شده اند...

تپه چشمه

در جنوب ارتفاعات سپتون تپه‌ای کوچک و منفرد وجود دارد به نام تپه چشمه که از موقعیت مناسب دیده بانی برخودرار است...