پل نادری

ارتش جمهوری اسلامی ایران پس از مدت کوتاهی از تهاجم ارتش بعثی، چهار عملیات مهم آفندی طرح ریزی و اجرا کرد...

شبیخون شهید غیور اصلی (جلوگیری از سقوط اهواز)

صدای هولناک انفجارهای پی در پی رعب و وحشت زیادی ایجاد کرده بود و تصور می شد دشمن در حال ورود به اهواز است...

شبیخون شهید غیور اصلی (جلوگیری از سقوط اهواز)

روز 7/ 7/ 1359 نیروهای تیپ 43 لشکر 9 عراق که با نصب پل از کرخه عبور کرده بودند، ضمن آن که آتش شدید روی حمیدیه و فولی آباد، به سمت جاده حمیدیه-سوسنگرد پیش رفته،